ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.

woensdag, 23 september 2020 14:12 De betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.

Communicatie met de bevolking wil maar niet lukken.

In de maand oktober 2020 was er gelegenheid om op de website Burgers van Venray een mening te geven over de manier waarop de inwoners van Venray zich betrokken voelen bij datgene wat er in de gemeente gebeurt.
De stelling was dat de betrokkenheid van de burgers met het gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd.
Er hebben in oktober bijna 800 unieke personen de website bezocht, waarvan velen hebben gestemd en hun mening hierover op de website hebben geplaatst.
Daarvan vindt bijna 90 % dat ze zich nauwelijks betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid.
De daarbij gehanteerde argumenten lopen nogal uiteen, maar de rode draad in de reacties is wel dat men achteraf vaak met voldongen feiten wordt geconfronteerd.
Ineke Grootemaat, een van de 10 % oneens stemmers, vindt dat de gemeente volop bezig is om burgers te betrekken. Zo waren er twee avonden over de omgevingsvisie, binnenkort een bijeenkomst over de cultuurnota, je kunt inspraak hebben in de nieuwe stationsomgeving en ga zo maar door. De Gemeente is volop bezig mensen er bij te betrekken. Als je daar niet op reageert, ja dan ben je daar zelf debet aan, maar er zijn mogelijkheden genoeg je stem te laten horen.

Natuurlijk kan men alle reacties nog eens nalezen op deze website, maar enkele opvallende daarvan zijn de volgende.
Striepke vindt dat het belangrijk is dat de burger betrokken wordt bij iets belangrijks of iets simpels. Voordat de gemeente iets gaat bepalen, moet de burger er reeds van op de hoogte zijn! Nu hoor of lees je het in de krant als het besluit al gevallen is.
Femke stelt dat er nu veel beslissingen worden genomen of stiekem worden doorgedrukt door bijvoorbeeld slim de periodes te kiezen waarin iets ingediend wordt (in de zomervakantie zodat iedereen het mist). Dat is geen goed bestuur maar sneaky gedrag. Er worden keuzes gemaakt zonder de burgers te raadplegen en zonder te peilen of dit wel gesteund wordt door en er draagvlak voor is bij de bewoners. Als je volksvertegenwoordiger bent en gekozen wordt moet je open staan voor de meningen van je achterban en heb je de plicht uit te zoeken wat je achterban wilt. Je hebt die functie gekregen dankzij de mensen die op je hebben gestemd, dat is een verantwoordelijkheid die je moet voelen en nemen.
Bijvoorbeeld het plan rondom De Spurkt. Het is schandalig dat dit project straks doorgang gaat vinden. Hier had de gemeente zelf heel actief moeten nagaan wat de burger daarvan vindt en of hier wel draagvlak voor was bij het merendeel van de bewoners in de gemeente. Nu komt straks dat gedrocht van een plan in uitvoering, weer van die lelijke blokkendozen in een mooi natuurgebied en de burger heeft het nakijken. En voor wat? Die klote-blokkendozen op het terrein ervoor staan ook al jaren grotendeels leeg. Die foeilelijke grijze bak die er nu in plaats van Inalfa staat is ook al hetzelfde lot aan het ondergaan.
Henk Jansen is van mening dat het heel belangrijk is dat burgers de gemeenteraad kan bijsturen als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.
Laura vindt dat men meer integraal - met bewoners – moet samenwerken aan oplossingen! Ik krijg echt kromme tenen van het eeuwige gedans in de gemeenteraad. B&W weet maar half wat er speelt, laat zich slecht en onvolledig door de interne organisatie adviseren, en wordt vervolgens - vaak terecht - gevloerd door de raad. De interne organisatie mag best een keer op de schop! En luister ook online - zoals op sociale media - naar signalen.

Henk heeft een uitgesproken mening over die betrokkenheid. De burgers willen graag inspraak hebben in wat er gebeurt in hun leefomgeving. Daar moeten de politieke partijen en de raad draagvlak voor creëren. Anders krijg je weerstand en draagvlak is ver te zoeken. Hierbij moet ik wel zeggen de inwoners ook naar bijeenkomsten moeten gaan zodat je ook weet waar men over spreekt en dit over kunt brengen naar je medeburgers. Langs de zijlijn blijven schreeuwen kan iedereen. Samen naar oplossingen zoeken is beter.
Ik wens het gemeentebestuur en alle politieke partijen veel wijsheid toe.

REACTIES

Bij het gemeentelijk beleid worden inwoners (nog) niet betrokken.

In het coalitieakkoord en het programma van het college van B&W is afgesproken dat de inwoners van de gemeente Venray al in een vroeg stadium bij de plannen moeten worden betrokken. Hoe, op welke wijze en op welk moment communicatie of zelfs participatie......

Lees verder