ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gegevens en ontwikkelingen m.b.t. vliegbasis De Peel.

zondag, 28 juli 2019 19:45 Gegevens en ontwikkelingen m.b.t. vliegbasis De Peel.

Het vliegveld is in 1954 aangelegd met éen start-/landingsbaan van ongeveer 3.000 meter lang en ongeveer 50 meter breed, alsmede één parallelbaan. De Peel is altijd een “slapende basis” geweest; alleen te gebruiken in bijzondere omstandigheden.

Vanaf 1993 is er geen vleugelvliegtuig meer geland of gestart vanwege het simpele feit dat de start-/landingsbaan kwalitatief ondeugdelijk was geworden om te dienen waarvoor die was aangelegd. Later is De Peel als vliegbasis gedeactiveerd; naderingsverlichting en andere hulpmiddelen die een vliegbasis nodig heeft werden verwijderd.
Wel is het zo dat De Peel door de jaren heen werd gebruikt voor oefeningen met straalvliegtuigen zonder dat er geland of gestart werd. Voorbeelden daarvan zijn de periodieke oefeningen ten behoeve van de opleiding van z.g. Forward Air controllers, landmachtpersoneel dat in het terrein aanwijzingen geeft aan de bemanning van vliegtuigen ten behoeve de benadering van doelen door die vliegtuigen. Voor dergelijke oefeningen is steeds een ontheffing nodig om, lager dan normaal toegestaan, rondom De Peel te mogen vliegen. In de praktijk ondervonden / ondervinden vele Venrayse burgers en veehouderijbedrijven daarvan hinder of overlast omdat steeds weer bleek dat er toch lager dan toegestaan werd gevlogen en er (te) laag gevlogen werd boven stedelijke bebouwing, zeker in het grensgebied tussen buitengebieden en de stedelijke bebouwing van Venray (maar ook in de aangrenzende gemeenten Gemert-Bakel en Deurne). Bij de betrokken is er grote ontevredenheid over de manier waarop Defensie door de jaren heen met de vele en aanhoudende klachten daaromtrent in de praktijk omging, hetgeen nadrukkelijk aan de orde kwam tijdens de bijeenkomst in Hotel Asteria op 26-6 j.l.
Daarnaast in het terrein van De Peel al sedert lange tijd de thuisbasis voor de Groep Geleide wapens (luchtverdediging) en is de basis omgedoopt tot een landmacht-/luchtmachtbasis onder de naam Luitenant-Generaal Bestkazerne. Medegebruik vindt ook plaats ten behoeve van helikopervluchten / - oefeningen en zweefvliegclubs.
Voor De Peel geldt een Luchthavenbesluit op grond van de Wet Luchtvaart waarvan de geldigheidsduur verloopt per 1-11-2021. In een dergelijk besluit is geformaliseerd voor welke activiteiten en onder welke condities / voorschriften / normeringen een lichthaven mag worden gebruikt. Vanwege de naderende einddatum van het geldende besluit dient de procedure te worden opgestart om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit. Die procedure is nu gestart met de “Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau” van 25-6-2019. Dit stuk vindt u via een link op deze site.
Het is wel schrikken geblazen met hetgeen Defensie van plan is met de Peel, op z’n vroegst vanaf 1-11-2021. Het gaat met name om de volgende activiteiten:
- Operationele basis voor maximaal 12 jachtvliegtuigen gedurende de dag- en avondperioden in 18 vliegwegen (3 keer 6 weken; 35% van het jaar), verspreid over het jaar; vernieuwing van start- / landingsbaan, parallelbaan, platform, shelters en andere noodzakelijke voorzieningen zoals baanverlichting, naderingsverlichting;
- Gebruik voor oefeningen met C-130 Hercules (vracht)toestellen op een onverharde baan;
- Oefeningen met helikopters;
- Gebruik als oefenveld voor diverse soorten vliegtuigen en helikopters, incl. het maken van starts en landingen;
- Gebruik voor opleidingen zoals die van b.v. Forward Air controllers.
Defensie zegt De Peel in de huidige tijd nodig te hebben omdat haar vlieg- en/of oefencapaciteit onvoldoende is geworden vanwege het afstoten / vervallen van de mogelijkheden op vliegbasis Twente, vliegbasis Soesterberg en het vliegkamp Valkenburg (bij Leiden). Op zich een opmerkelijke constatering en een opmerkelijk feit. Defensie stoot 3 bestaande vliegvelden af, constateert vervolgens dat er te weinig capaciteit is en moet op zoek naar andere mogelijkheden. Op z’n minst sprake van kapitaalvernietiging en onnodig beslag (De Peel moet helemaal opnieuw worden aangelegd / ingericht) op schaarse financiële middelen. Een sprekend staaltje van mismanagement.
Defensie denkt dat de “geluidsruimte” die het heeft op basis van het geldende Luchthavenbesluit (de huidige gedeactiveerde situatie) voldoende is om de noodzakelijke “geluidsruimte” voor de activiteiten in de nieuwe gereactiveerde plannen te dekken. De vraag rijst meteen of dat wel waar is of waar kan zijn. Immers er vinden dan meer en andere activiteiten plaats en de 12 jachtvliegtuigen zullen op termijn geheel en wellicht nog een aantal jaren gedeeltelijk bestaan uit de J35-ers of JSF, een nieuw straalvliegtuig dat onnoemelijk veel meer herrie maakt dat de bestaande F 16’s. Bezoekers aan de recente open dagen van de Luchtmacht op Volkel, waar twee JSF’s werden gepresenteerd, zijn zich kapotgeschrokken van het verschrikkelijke geluidsniveau van deze toestellen. Op de Peel komen (op termijn) dus 12 van dit soort toestellen gedurende 35% van de tijd op jaarbasis.
Daarnaast is het een feit dat het aantal starts en landingen op de Peel de helft zal gaan bedragen van het huidige aantal starts en landingen op de operationele basis Volkel; 3600 vliegbewegingen op De Peel en 7200 vliegbewegingen thans op Volkel.
Wat zijn de gevolgen voor de Venrayse burgers en voor bepaalde bedrijven, met name veehouderijen? U mag het zelf invullen. Verwacht mag worden dat een reactivering van De Peel zoals voorzien in de huidige plannen een geweldig negatieve uitwerking zal hebben op het woon- en leefklimaat van Venray. En bepaalde gebieden zullen daarvan meer last van hebben dan andere. Daarnaast zijn er zorgen over de gevolgen voor natuur en milieu.
HOE VERDER?
Tot en met 21 augustus a.s. kunnen zienswijzen (het geven van meningen en/of reacties) worden ingediend bij het Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. Kan ook per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vragen of opmerkingen kunt u, los van vorenstaande, richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na 21-8 a.s. wordt nog een langdurige en ingewikkelde procedure afgewerkt; onder andere moet een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Als u wilt reageren, doe het dan nu in de vorm van indiening van een zienswijze. Dan kunt u bij het proces betrokken blijven.

Een betrokken burger van Venray. Naam bij de redactie bekend.