ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?

donderdag, 01 mei 2014 17:00 Is een glasvezelkabelnet in Venray noodzakelijk?

Grote meerderheid blijkt voorstander van een glasvezelnetwerk.

In de maand Mei hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven over de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk. De stelling luidde : “Een glasvezelnet is onontkoombaar voor de toekomstige ontwikkelingen in Venray “.
Op de onafhankelijke website Burgers van Venray had zowel de stichting die de aanleg van dat ondergrondse netwerk propageert als Ziggo hun standpunten vermeld. Ook een terzake deskundige gaf zijn mening. Zodoende kon de bezoeker van de website, vóór het uitbrengen van zijn of haar stem, zich over beide uiteenlopende standpunten laten informeren.

Grote deelname.
Meer dan 660 personen hebben zich via deze website laten informeren. Daarvan waren 450 unieke bezoekers, dat zijn personen die soms meerdere keren de site bezochten maar toch slechts éénmaal zijn meegerekend. Van deze unieke bezoekers hebben er zich 161 daadwerkelijk uitgesproken als voor- of tegenstander. Van die groep blijkt 75 % voorstander en dus 25 % tegenstander.
Een grote groep personen heeft naast het uitbrengen van een stem, ook zijn of haar mening over dit onderwerp op de site laten opnemen. Uit deze reacties blijkt dat men vooral begrip heeft voor het feit dat in het buitengebied van Venray zo’n netwerk noodzakelijk is.
Opvallend is dat er bij die motivaties ook veel reacties zijn van personen die reageren op reacties van anderen. Hierdoor is een soort forum ontstaan, waarbij het voor de lezer soms moeilijk wordt om door het bos van argumenten de bomen nog te zien staan.
Bij Omroep Venray is in het maandelijkse radioprogramma van Burgers van Venray over de stelling gediscussieerd met medewerking van een expert, voorzitter Houben van Glasweb en een geïnteresseerde burger van Venray.

Overal in de gemeente internet met ruime mogelijkheden.
Als je de motivaties op de site Burgers van Venray onder het hoofdstuk “vorige stellingen” naleest, valt het op dat een aantal personen met vooral technische argumenten over “downloaden en uploaden” hun standpunt onderbouwt.
Verreweg de meesten zijn echter van mening dat met name vanwege de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van telezorg, “face-to-face” contact (beeldbellen zoals skype) en “video on demand” een snel netwerk onontkoombaar zal zijn.
Enkele van de veel geschreven opmerkingen willen we u niet onthouden.
Henk is het eens met de stelling en zegt:
In het buitengebied is geen kabel aanwezig dus geen Ziggo. Internet over de telefoonkabel is veel te traag omdat de snelheid afhankelijk is van de afstand tot de wijkcentrale welke vaak minimaal enkele kilometers is in het buitengebied. De verschillende bedrijventerreinen in Venray en de kerkdorpen hebben dringend behoefte aan snelle verbindingen en dat kan alleen met glasvezel.
Harrie is oneens met de stelling en onderbouwt dat als volgt :
Twee aspecten moeten niet verward worden. Ten eerste de technische structuur van het net in het grootste deel van Venray. Dat is al glasvezel, het laatste deel tot in de woning is koper. Dat laatste is, gegeven de stand van de techniek, geen bottleneck. Ten tweede de kosten van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Voor het eerste is geen nieuw glasvezelnet nodig, voor het tweede solidariteit.
Ludo Arts, die het eens is met de stelling reageert op moeders die het ermee oneens is:
Kijk vooral ook naar de toekomst, het aantal apparaten dat aan internet gekoppeld wordt en dus bandbreedte consumeert binnen een gezin neemt voorlopig jaarlijks nog exponentieel toe. Internet toegang hoort wat mij betreft al geruime tijd tot de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit, waar IEDEREEN recht op heeft.

Wat zijn de volgende stappen ?
De stichting Glasweb Venray heeft al enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd en er staan er nog een aantal op het programma. Vooral financiële aspecten en contracten met bewoners zullen daarbij moeten worden benoemd. Een ander heet hangijzer is het noodzakelijk aantal deelnemers. De stichting is van mening dat haar doel kan worden bereikt als 30 % van de bewoners van alle woningen binnen een bebouwde kom een aansluiting wenst. Voor de buitengebieden geldt dat 50 % van de woningen moet worden aangesloten.
Mogelijkerwijs kan in de toekomst - als er meer informatie voorhanden is - nogmaals op onafhankelijke wijze een mening worden gevraagd aan de inwoners van Venray via deelname aan de pollingsite Burgers van Venray.
 

REACTIES

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd in de plaatselijke media gelezen over een mogelijkheid om in de gehele gemeente Venray een glasvezel kabelnet aan te leggen.

Om dat doel te bereiken is een speciale werkgroep opgericht : Glasweb Venray.

Deze werkgroep, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, heeft de ambitie om alle woningen in de......

Lees verder